Russian National Exhibition, Republic of Tajikistan, Dushanbe